PuHu Juniorit ry:n säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka   

 Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa.  

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja kehittää lasten ja nuorten koripalloharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

 • järjestää jäsenilleen harrastus-, harjoitus- ja kilpailutoimintaa  

 • tekee koripalloilun valistus-, valmennus-, koulutus- ja tiedotustyötä  

 • edustaa jäsenistöään kotimaassa ja ulkomailla, pitää yhteyttä Suomen Koripalloliittoon sekä saman lajin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin  

 • johtaa ja valvoo jäsentensä harrastus- ja kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla  

 • järjestää turnaus- ja koripallotapahtumia  

 • kiinnittää ehdotusten, hakemusten ja aloitteiden avulla viranomaisten ja muiden tahojen huomiota koripalloilun edellytysten parantamiseen.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaa  kustannustoimintaa, järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta liikuntavälineitä ja – asusteita.  

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.  Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille, eikä yhdistyksen toiminta saa muutoinkaan muodostua luonteeltaan pääasiassa taloudelliseksi.  

Yhdistys ei maksa joukkueidensa pelaajille palkkaa tai palkkioita pelaamisesta. 

 

3 § Yhdistyksen jäsenet  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.  

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

4 § Yhdistyksen jäsenen eroaminen  

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa sekä täyttämään muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun asti.  

5 § Jäsenen eronneeksi katsominen   

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta aiemmin erääntyneen jäsen- tai toimintamaksun maksamatta.  

6 § Yhdistyksen jäsenen erottaminen  

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä muut näiden sääntöjen mukaiset velvollisuutensa. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita tai ei enää täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  Päätös jäsenen erottamisesta tulee voimaan välittömästi ja sen katsotaan tulleen asianomaisen jäsenen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä jäsenrekisterin mukaiseen osoitteeseen.  

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.  

7 § Yhdistyksen maksut  

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään toimintakaudelta jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen kevätkokous.  

Yhdistyksen joukkueissa pelaavilta jäseniltä peritään lisäksi toimintamaksu. Hallitus voi myöntää jäsenille huojennusta tai maksuaikataulun muutoksen toimintamaksuista kirjallisen hakemuksen perusteella sairauden, opiskelun, työttömyyden, asepalveluksen tai muun vastaavan painavan syyn johdosta.   

8 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset  

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyskokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään 31.5. mennessä ja syyskokous 30.10. mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.  

Hallituksen on julkaistava kutsu yhdistyksen varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla. Lisäksi kutsu esitetään jäsenille sähköposti-ilmoituksena tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.  

9 § Hallitus    

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä.  

Hallituksen toimikausi alkaa vaalin jälkeisen toimintakauden alusta. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.  

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä.  

Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.  

10 § Hallituksen tehtävät  

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Hallituksen tehtävänä tarkemmin on muun muassa.:  

 • toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset  

 • johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa  

 • vastata yhdistyksen taloudenhoidosta sekä tilinpidosta  

 • valita hallitukselle sihteeri sekä tarvittavat johto- ja työryhmät

 • Hallitus päättää toimintamaksujen suuruudesta.

 • valita ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja  

 • valita ja erottaa yhdistyksen rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä sekä muut yhdistyksen toimihenkilöt (esim. sihteeri,) sekä määrätä talousarvion puitteissa heidän palkkansa, palkkionsa ja muut korvaukset  

 • valmistella yhdistyksen kokoukselle näiden sääntöjen edellyttämät tai muuten yhdistyksen kokoukselle käsiteltäväksi tulevat asiat 

  • laatia yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös  

  • laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten  

 • pitää yhdistyksen jäsenluetteloa ja huolehtia viranomaisille tehtävistä ilmoituksista  

 • hyväksyä ja erottaa jäsenet  

 • hoitaa yhdistyksen tiedotusta ja kontakteja muihin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin  

 • vastata yhdistyksen yhteistyösopimuksista  

 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin, mitä yhdistyksen etu vaatii  

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Nimenkirjoitusoikeus on myös henkilöllä, jolle yhdistyksen hallitus erikseen antaa siihen henkilökohtaisen oikeuden.   

12 § Tili- ja toimintakausi ja tilintarkastus   

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi alkaa kesäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan  kalenterivuoden toukokuun 31. päivänä. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös ja muut tarpeelliset

asiakirjat tilintarkastajille elokuun viimeiseen päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa neljän (4) viikon kuluessa materiaalin saamisesta.

13 § Asioista päättäminen yhdistyksen kokouksessa   

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksun suorittaneella varsinaisella jäsenellä, joka on täysi-ikäinen, on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi edustaa varsinaista jäsentä.  

Kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus niillä hallituksen jäsenillä, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, yhdistyksen toimihenkilöillä sekä kannatus- ja kunniajäsenillä. Kokouksella on oikeus antaa läsnäolo- ja puheoikeus myös muille paikalla olijoille.  

Yhdistyskokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemista toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.  

Vaalissa tasatulos ratkaistaan uudella, tasan olevien ehdotusten välisellä äänestyksellä. Ellei eroa synny, vaali ratkaistaan arvalla.  

Yhdistyskokous päättää yhdistyksen liittymisestä kansallisiin ja kansainvälisiin liittoihin ja niistä eroamisesta. Päätös voidaan tehdä, mikäli ehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.   

14 § Syys- ja kevätkokous  

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat   

 1. Avataan kokous  

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  

 3. Todetaan läsnäolijat ja läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 5. Hyväksytään kokouksen esityslista  

 6. Esitetään hallituksen laatima edellistä toimintakautta koskevat vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto  

 7. Päätetään  

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta  

  • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille  

  • taloudellisen tuloksen käsittelemisestä  

  • jos vastuuvapautta ei myönnetä, päätetään jatkotoimenpiteistä  

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 9. Päätetään kokous  

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat  

 1. Avataan kokous  

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  

 3. Todetaan läsnäolijat ja läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 5. Hyväksytään kokouksen esityslista  

 6. Esitetään ja vahvistetaan hallituksen laatimat

  • seuraavan toimintakauden ja pitkäntähtäyksen toimintasuunnitelmat  

  • seuraavan toimintakauden talousarvio  

  • jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle  

 7. Päätetään hallituksen kokouspalkkiot  

 8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja  

 9. Valitaan hallituksen jäsenet   

 10. Päätetään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet  

 11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa  

 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 13. Päätetään kokous  

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

15 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous  

Ylimääräinen kokous voidaan pitää edellisen yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena. Lisäksi ylimääräinen kokous pidetään, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.  

Ylimääräinen kokous on pidettävä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on tullut hallituksen tietoon. Kutsun lähettämisessä noudatetaan, mitä edellä on todettu varsinaisen kokouksen kutsun lähettämisestä. 

Kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. 

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.  

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.